Ochrana osobných údajov

Informácie ochrana osobných údajov E-shop 

Predávajúci JOMA SPORT s.r.o., Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36645711 ( ďalej „predávajúci“ ) prevádzkuje e-shop na stránke www.joma-sport.sk ( ďalej „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar.

Pri prevádzke e-shopu tak JOMA SPORT  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail a telefón.

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.

 

JOMA SPORT je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

 

JOMA SPORT s.r.o., Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36645711,

e-mail: info@joma-sport.sk; tel: +421918047142


Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri JOMA SPORT ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     právo dotknutej osoby na prístup k údajom

b)     na opravu osobných údajov,

c)     na vymazanie osobných údajov, 

d)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e)     namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

f)      na prenosnosť osobných údajov,

g)     odvolanie súhlasu na spracovanie údajov

h)     podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla JOMA SPORT alebo zaslaním e-mailu na adresu info@joma-sport.sk.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

 

Ustanovenia JOMA SPORT o ochrane osobných údajov poskytovaných pre účely marketingu

JOMA SPORT s.r.o., Internátna 2, 974 04 Banská Bystirca, Slovenská republika, IČO: 36645711 / ďalej „JOMA SPORT“ / umožňuje posielanie newslettrov a iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť zaškrtnutím políčka "prajem si zasielať informácie o novinkách a akčných ponukách" pri dokončení objednávkyna našej stránke www.joma-sport.sk. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám oznámte. 

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez  toho nie je možné  posielať newslettre. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania newslettrov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany JOMA SPORT a adresovania osobitných ponúk.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri JOMA SPORT z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania.  Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     právo dotknutej osoby na prístup k údajom

b)     na opravu osobných údajov,

c)     na vymazanie osobných údajov, 

d)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e)     namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

f)      na prenosnosť osobných údajov,

g)     odvolanie súhlasu na spracovanie údajov

h)     podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a) až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla JOMA SPORT alebo zaslaním e-mailu na adresu info@joma-sport.sk.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje:

JOMA SPORT s.r.o., Internátna 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36645711,

e-mail: info@joma-sport.sk; tel: +421918047142

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením súhlasu/odškrtnutím políčka pri dokončení objednávky "prajem si zasielať  informácie o novinkách a akčných ponukách" a "oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasím s nimi"/pre zasielanie newslettrov udeľujete JOMA SPORT súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.